Терапия на безпокойството

терапия на безпокойството

Как да посрещнем безпокойството и тревожността? Каква e Божията терапия на безпокойствотo? Никой не е имунизиран срещу страх и безпокойство. Затова и Словото Божие е изпълнено с окуражителни и утешителни думи. Централното послание на Божията любов е: „Не се бой и не се безпокой! Довери ми се и постави надеждата си в Мен!“ Continue reading “Терапия на безпокойството”

Please follow, share and like:

How to Live in the Rhythm of God’s Love

in the rhythm of God's love

The rhythm of life is change and development, itineration and returning. From our conception and birth, we constantly go through different phases of going in and going out. The fear of change, of the unknown and of the future are varieties of the fear of life. We can live our lives either in the rhythm of fear or in the rhythm of God’s love. Continue reading “How to Live in the Rhythm of God’s Love”

Please follow, share and like:

Как да живеем в ритъма на Божията любов

в ритъма на Божията любов

Ритъмът на живот е промяна и развитие, пътуване и завръщане. От нашето зачеване и раждане ние непрекъснато минаваме през различни фази на влизане и излизане. Страхът от промяната, от неизвестното и от бъдещето са разновидности на страха от живота. Ние можем да живеем живота си или в ритъма на страх или в ритъма на Божията любов. Continue reading “Как да живеем в ритъма на Божията любов”

Please follow, share and like:

How to Succeed on the Quest for Glory

the quest for glory

The quest for glory, greatness, value, significance, meaning, identity and eternal life is a fundamental longing. This is the primary desire and need of every person. God, Himself has inserted this longing. Therefore, He is the only one who can fill this gap and provide for that need. This provision is in the center of His awesome plan to share His Life and nature through Christ in us – our hope of glory. Continue reading “How to Succeed on the Quest for Glory”

Please follow, share and like: