Проявите на Божията любов

Как ни обича Бог? Какви са проявите на Божията любов към нас? По какъв начин това се отразява на нашето общуване с другите хора? Как можем да обичаме другите на дело и в действителност, подражавайки на Бог?

По тези въпроси може да се изпишат хиляди книги, поради необятността и многообразието на проявите на Божията любов всеки ден към всеки един човек. Тук съвсем накратко ще се спрем върху някои от най-основните характеристики и прояви на Божията любов. Когато избираме да ходим в тази любов, чрез Божията благодат става възможно на дело да обичаме другите. Дори и тези, които ни дразнят, нараняват и тези, които считаме за врагове.

Божията любов – характер и действие

Едно от най-прекрасните описания на Божията любов се намира в 1 Коринтяни 13 глава, т.нар. „глава на любовта“. Когато в Библията се говори за любовта като съществително се има предвид характер. Това е същността на Божия характер и личност. Когато се говори за любовта като глагол, се има предвид всички действия и проявления на Божия характер като израз на Неговата любов.

Характеристики на Божията любов

Ето и някои от най-отличителните характеристики на Божията любов:

 • Инициативна и саможертвена. Първо Той ни възлюби. “В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.” (1 Йоан 4:10).
 • Безусловна. В Христос ние сме напълно приети и възлюбени завинаги. Божията любов не се променя, защото не зависи от обекта на обичта, а от обичащия. Няма нищо, което да ни отдели от Божията любов. (Римляни 8:38-39)
 • Стабилна и постоянна. Вечният Бог ни обича с вечна любов. „И ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.“ (Матей 28:20)
 • Ненасилствена и неманипулираща. Бог мрази принудата. Бог не принуждава никого да влезе във взаимоотношение с Него, а отправя покана и привлича.
 • На страната на правдата и истината. Божията любов е основана на истина и правда. Бог мрази злото и обича доброто.
 • С ясни граници. В словото си Бог ни казва кой е, какво харесва, какво мрази, и къде са неговите граници. Бог ни дава винаги избор, като прави ясни последствията от нашите действия във взаимоотношението с Него.

Проявите на Божията любов към нас

Когато Христос започва публичното си служение, Той цитира откъс от Исая 61 глава „Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно.“ (Лука 4:18-19)

Исая 61 глава ни дава една много добра карта за начините, по които Бог ни обича и изразява любовта Си. Той прави това:

 • Чрез благовестяване. Божията любов носи благи вести, добри новини. Тя носи послание за примирение, за бъдеще и надежда. Тя окуражава и насърчава.
 • Чрез превързване на съкрушените сърца. Божията любов донася изцеление. Тя е балсам за душевните рани и за разбитите сърца.
 • Чрез освобождаване. Божията любов е неразривно свързана с освобождение от неща, които ни държат затворени, които ни пречат да бъдем себе си да и живеем пълноценен живот. Тя отворя очите на душата ни, носи разбиране и ни води във всяка истина.
 • Чрез уверение в Божието благоволение и Неговата добра воля и даване на утеха.
 • Чрез възстановяване на радостта. Божията любов желае нашето най-добро. Тя търси начини да изцели скърбите ни и да ни даде радост. Да ни помогне всеки ден да се радваме, да сме удовлетворени. Да сменим перспективата.
 • Чрез възстановяване и съграждане. Чрез любовта Си Бог ни съгражда. Той съгражда развалините на живота и сърцето ни. Възстановява идентичността ни, достойнството ни, надеждите ни, бъдещето ни, радостта ни, взаимоотношенията ни.
 • Чрез даване на смисъл, цел, мисия и посока. Бог ни прави Негови свещеници и служители. Чрез нас Той показва любовта Си и съгражда развалините – в семейства, поколения и взаимоотношения.
 • Чрез даване на вечно наследство. Той ни прави Негови наследници (на земята и на Неговото царство).
 • Чрез благославяне.

Проявите на Божията любов в отношенията ни

По-горното описание ни дава кратка картина и насоки за основните начини, по които можем да проявяваме Божията любов във взаимоотношенията си. Ние проявяваме любов, всеки път когато изберем да:

 • Протегнем ръка – да потърсим разрешение на междуличностен конфликт, да простим от сърце, да откажем да задържаме обида и злоба, гняв и огорчение.
 • Окуражим и насърчим, вместо да критикуваме, да се оплакваме и да нараняваме.
 • Дадем надежда и да бъдем носители на послания за добро, за Божията любов и доброта.
 • Превържем с думи и действия, а не да нараняваме.
 • Не заробваме, манипулираме, да не принуждаваме, контролираме, насилваме и онеправдаваме другите.
 • Уверим другите в Божията любов и в нашата любов.
 • Поставим здравословни граници във взаимотношенията си. Ясно да покажем какво приемаме и какво не. Какво желаем да дадем и какво не.
 • Казваме истината с любов. Да се конфронтираме, когато е необходимо.
 • Застанем на страната на доброто, да се разграничим от злото.
 • Доставим радост, да утешим.
 • Да кажем с думи и да предприемем действия, които съграждат, а не рушат.
 • Благославяме, да се молим за другите.
 • Споделяме време и ресурси с другите в границите, в които можем и желаем.

Живи прояви на Божията любов

Ние сме родени от любов и създадени за любов. От началото до края Бог ни привлича към себе Си и любовта Си. Веднъж повярвали и приели Неговата любов, ние всеки ден откриваме дълбочината, широчината и необятността на тази любов. Ние ставаме живи прояви и примери на Божието благоволение –  издирени, неоставени, изкупени, завинаги Негови. Неговата любов си проправя път в твърдините на сърцата ни и ги разширява. Така ние можем не само да приемаме все повече от тази преобразяваща любов, но и изобилно да я даряваме.

Ние сме родени от любов и създадени за любов, призовани да станем живи проявления и примери на Божията любов.
Любовта е същността на Божия характер и личност. Само чрез Неговата любов можем истински да обичаме другите.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.