Размисли за молитвата

Молитвата е комуникационния канал, по който ние не само се свързваме с Бога, но по който вътрешните ни духовни очи и уши се отварят да чуят и да видят от Бог. Молитвата не е едностранен, а двустранен канал. Бог ни насърчава да бдим в молитва и да сме постоянни. Когато ние живеем с постоянното съзнание за Божието присъствие, ние можем  да общуваме по всяко време. Не само да говорим на Бога, но да говорим с Бог. Да си дадем време и спокойствие да чуем и приемем от Него.

Фокус и рамка на молитвата

Бог ни насърчава да издигаме сърцата и гласа си към Него по всяко време с всякакви молитви и молби. Бог се интересува от най-малкия детайл в живота ни, от най-малката грижа и притеснение. И не само се интересува, но и се удоволства да отговаря на молитвите ни. По този начин Той ни показва съвършената Си грижа и интимно познаване на всеки един от нас.

Няма формула за молитвата, защото това е личната комуникация на всеки един с Бог. Колкото повече се развива взаимотношението ни с Бог и нашето познаване на Неговата личност и характер, толкова повече се усъвършенства и комуникацията ни с Него. От една страна темите на разговорите ни се променят. Фокусът се измества от задоволяване на личните нужди и желания (от модела „аз искам“) към откриването и възприемането на Божиите цели и желания. От друга страна расте и способността и капацитета ни да чуем, разберем и да възприемем от Бога.

Исус бе запитан от учениците си как да се молят. В отговор Той даде една кратка молитва за пример, т.нар. Господна молитва. (Матей 6:9-13) Тази молитва разкрива някои основни принципи, които засягат мотивите на сърцето ни. Тя очертава рамката на успешната комуникация с Бог. Това е рамката на смирението и зависимостта от Него, това е отношението, което признава Бог за Бог, което казва „Не моята воля, а Твоята, не моето царство, а Твоето!“ Това е отношение на почит, любов и страхопочитание пред Бога като Отец, което търси да прослави и освети Неговото име.

Приниципи на молитвения живот

В същата 6 глава от Евангелието на Матей, Господ Исус Христос ни дава още някои важни принципи и инструкции относно молитвения живот.

Молитвата не е религиозна, показна дейност за пред хората. Бог мрази и не толерира лицемерието. Тъй като Той знае във всеки един момент какво мислим, чувстваме и ще кажем, няма смисъл да пристъпваме към Него със заучени думи и формули. Бог желае да бъдем истински и прозрачни с Него. Той ни призовава към интимно, истинско общуване с Него, плодовете на което обаче ще се явни и видими. „Но, когато ти се молиш, иди в стаята си, затвори вратата и се помоли на своя Баща, който е невидим. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради.“ (ст.6)

Втората инструкция засяга празните приказки и многословието. Не многото думи са това, което задейства Божието сърце. Искреността, смирението и признаването на Бог като Бог, Въздесъщ, Всезнаещ, и Всемогъщ, Който единствено заслужава нашата почит, хвала и страхопочитание задействат Божия отклик. Сърце, което казва “Имам нужда от Теб!” и което решава да се довери на Бог е това, което задейства Бог. „Отче наш, който си в небесата, да се почита името ти, да настъпи царството ти, да се изпълни волята ти както на небето, така и на земята.“ (ст. 7-13)

Третото наставление се отнася за простителността. Отказът да простим е голяма пречка и препятствие пред молитвите ни. След като Бог ни показва милост и ни прощава и приема в Христа, Той очаква същото и от нас. „Защото, ако вие прощавате на хората греховете им, то и вашият небесен Баща ще ви прощава. Но ако вие не прощавате на хората, тогава и вашият Баща няма да прощава греховете ви.” (ст. 14-15)

Божието насърчение

Божието насърчение и обещание е, че Той ни слуша и ни дава това, което е в синхрон с Неговата воля. „С увереност можем да пристъпим към Бога, защото той ни слуша, когато го молим за нещо, което е по волята му. Щом знаем, че Бог ни слуша, за каквото и да го помолим, знаем, че получаваме това, за което сме го помолили.” (1 Йоаново 5:14-15)

Каква е Неговата воля? Това е на първо място вечен живот и помирение с Него чрез Исус Христос, мир, радост и сила, насищане, праведен живот. Това са всички аспекти на Божието спасение. Божията воля е за възстановяване душите и телата ни, и на цялото творение. Тя е за установяване на Божия ред и управление в света, за царуването на доброто, правдата и правосъдието. Бог е на страната на любовта и живота.

Божието насърчение и обещание е, че Той ни слуша и ни дава това, което е в синхрон с Неговата воля.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.